logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením

V průběhu prací na analytické části projektu se ukázalo, že výrazným problémem je sekundární nezaměstnanost vyvolaná těžším zdravotním postižením člena rodiny. V důsledku této situace zůstává v Praze několik tisíc (v ČR několik desítek tisíc) členů rodiny - zejména žen - v domácnosti, aby po určitou dobu pečovali o dítě či seniora s těžkým handicapem. Ukazuje se, že tato skupina má, mj. v důsledku dlouhodobosti péče, velmi ztížený návrat na pracovní trh. Dochází k postupnému vymizení pracovních kompetencí v rovině socio-psychické připravenosti a stability, schopnosti učit se, vnímání vlastní ceny na trhu práce, postavení v rámci tzv. sociální sítě apod.

Ve vztahu k těmto pečujícím osobám i ve vztahu k problematice rozvoje lidských zdrojů ČR se jedná o téma dosud nepopsané. Téma, které bezprostředně souvisí se zaměstnaností občanů se zdravotním postižením. Provedení základní analýzy příčin daného stavu, měření základních parametrů uvedených pracovních kompetencí a jejich postupných změn v čase, může mít velký význam jak pro realizační fází projektu, tak obecně pro situaci na daném úseku v ČR.

V průběhu měsíce září bylo osloveno 605 respondentů z 22 městských části Prahy s dotazníkem mapujícím kvalitu života pečujících osob. Za pomoc při distribuci dotazníku děkujeme pracovnicím a pracovníkům sociálních odborů úřadů městských částí Prahy. Vyplněné dotazníky očekáváme na adrese: VCIZP, Chaloupky 35, 772 00 Olomouc nejpozději do 20. října 2007. První výsledky výzkumu uveřejníme na tomto místě do konce roku 2007.

V případě zájmu si zde můžete stáhnout Dopis pečujícím rodinám, Dotazník a Výsledky výzkumu.

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti