logo VCIZP - návrat na úvodní stranu

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Motto: "Nestačí chtít, je třeba znát a vědět"

Sekce výzkumu a koncepcí

2010

V roce 2010 VCIZP zpracovalo ucelený soubor mapující Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení. Jedná se o pokračující aktivitu, která průběžně mapuje naznačené ukazatele s cílem postihnout změny probíhající ve veřejné ingerenci do segmentu vázaného na existenci zdravotního postižení.

VCIZP participovalo na rozsáhlém výzkumu Kvality života osob pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním, které organizoval Institut rozvoje veřejných služeb. Materiál postihoval vybrané sociopsychické charakteristiky pečujících osob a rodin a jejich pohled na obecné podmínky života rodiny a domácí péče o dítě s uvedeným onemocněním.

V rámci výběrového řízení byla zahájena realizace cyklu vzdělávacích akcí pro Unii zaměstnavatelských svazů ČR určených pro zdravotnické pracovníky zdravotnických zařízení ČR. Jedná se v letech 2010 a 2011 o 14 dvoudenních vzdělávacích cyklů na různých místech ČR . Kurz nese název Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami). Je určen pro zdravotnické pracovníky, lékaře, střední zdravotnický personál. V jeho rámci je důraz kladen na praktické ukázky a procvičování metod a forem komunikace s pacienty s jednotlivými zdravotními postiženími.

2009

Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VCIZP dílo Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům (pdf; 1,5 MB). Materiál byl připraven v návaznosti na úkoly České republiky, které vyplynuly z rozsudku Evrospkého soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní vers. Česká republika. Předmětem analýzy byl rozbor užívaných diagnostických nástrojů vůči dětem a žákům dané cílové skupiny v českém školství a činnosti školských poradenských zařízení.

VCIZP vypracovalo pro Asociaci poraden pro zdravotně postižené průzkum situace zaměřený na "Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené – postoje uživatelů a poskytovatelů" (pdf; 6,1 MB). Dílo reflektuje současný obraz podmínek v daném segmentu sociálních služeb.

2008

VCIZP připravilo rozsáhlou analýzu Situací v nichž může v důsledku jednání orgánu veřejné správy docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (zipped pdf; 2 MB). Jednalo se o plnění úkolu Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením. Dokument má 178 stran a je vytvořen na základě praktických zkušeností občanů se zdravotním postižením, případně jejich organizací.

Pracovníci VCIZP dále participovali na vzniku materiálu Analýza vybraných dávek sociální péče určených občanům se zdravotním postižením (zipped pdf; 873,2 kB), který připravil Institut rozvoje veřejných služeb. V dokumentu jsou podrobně rozebrány zejména příspěvky zdravotně postiženým podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

V tomto roce byl rovněž připraven souborný materiál Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů podpory zdravotně postižených (pdf; 594,3 kB). Jedná se o rozsáhlý soubor statistických dat z oblasti makroekonomického vývoje ČR i jednotlivých schémat dávkové a jiné podpory zdravotně postižených.

2007

V rámci participace na řešení grantového úkolu iniciativy EQUAL "Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v Praze" realizovalo Výzkumné centrum projekt Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením.

2006

Výzkumné centrum provedlo sondu do názorů poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v období přípravy na platnost nového zákona o sociálních službách.

Výzkumné centrum realizovalo pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR rozsáhlý projekt zaměřený na vznik nového systému poradenství – poradenství uživatelům sociálních služeb. Projekt sestává ze dvou složek. První z nich je vybudování fungující celostátní sítě poradců uživatelů sociálních služeb (více na www.poradnaprouzivatele.cz). Druhou částí je zajištění metodických, vzdělávacích a výzkumných aktivit provázejících náběh nového systému.

2005

Výzkumné centrum realizovalo rozsáhlý projekt zaměřený na analýzu "Postavení uživatelů v nově připravovaném systému sociálních služeb". Součástí materiálu je i část věnovaná průzkumu očekávání uživatelů a poskytovatelů vážící se k očekávané účinnosti nového zákona o sociálních službách.

2004

Výzkumné centrum vypracovalo z pověření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Národní rady zdravotně postižených ČR návrh Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Tento dokument upravující střednědobý horizont politiky státu ve vztahu k občanům se zdravotním postižením byl schválen usnesením vlády ČR č. 614 ze dne 16.6.2004.

2003

Výzkumné centrum zpracovalo Návrhy Moravskoslezského a Královéhradeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, které byly po zapracování připomínek odborných útvarů krajských úřadů schváleny zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 26.2.2004 a zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 24.6.2004.

V rámci svého dlouhodobého programu výzkumné činnosti v oblasti školské integrace zpracovalo Výzkumné centrum Odborné sdělení monitorující a dokumentující činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a krajských úřadů ve věci zlepšování podmínek školské integrace.

Ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR a Českou radou humanitárních organizací připravilo Výzkumné centrum Zprávu o přípravě a provedení kampaně za přijetí legislativních norem upravujících poskytování sociálních služeb.

2002

V rámci plnění usnesení vlády ČR č. 545/2002 byla Výzkumným centrem zpracována Metodika tvorby krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Její přípravě předcházelo výzkumné šetření názorové hladiny občanů se zdravotním postižením a pracovníků krajských a obecních úřadů v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Na jeho základě byly sestaveny zprávy o situaci občanů se zdravotním postižením ve těchto krajích.

Jako součást příprav ČR na Evropský rok osob se zdravotním postižením vypracovalo Výzkumné centrum odbornou analýzu aktuálního stavu právní úpravy podmínek vzdělávání dětí s postižením s důrazem na podmínky tzv. integrovaného vzdělávání, a to včetně provedení reprezentativního šetření zaměřeného na zjištění praktických podmínek vzdělávání dětí s postižením a dětí zdravých na základních školách v ČR a vypracování návrhu možných legislativních úprav řešících podmínky vzdělávání dětí s postižením v prostředí tzv. běžných škol.

Copyright © VCIZP 2004-10 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2004-10
Počet přístupů od 25.10.2004:
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti